Financieel: wat verandert er voor u?

Een overzicht van de belangrijkste financiële wijzigingen


Altijd op de hoogte

Belastingen, regels en omstandigheden veranderen continu. Wij houden dit nauwlettend in de gaten. Dat betekent dat u er altijd op kunt rekenen dat wij u adviseren op basis van de laatste stand van zaken.


Wat verandert er?

Hieronder ziet u een overzicht. Heeft u vragen over een van de onderwerpen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!

Kindgebonden budget

Kindgebonden budget 2024

Het kindgebonden budget gaat in 2024 omhoog met:
  • voor het 1e kind: maximaal € 750;
  • voor het 2e en volgende kinderen: maximaal € 883;
  • voor kinderen van 12 tot 17 jaar: maximaal € 400.

Hoe hoog het bedrag voor u wordt is afhankelijk van uw inkomen, uw vermogen en of u samenwoont of niet.
Huurtoeslag

Huurtoeslag in 2024

De huurtoeslag wordt per 2024 met zo'n € 400 euro per jaar verhoogd, om huurders met een laag inkomen in hun woonlasten te ondersteunen.
Hoeveel toeslag u krijgt is afhankelijk van de hoogte van de huur en de samenstelling van uw huishouden. Bij een hoger inkomen zal de stijging lager uitvallen.
Aanpassing tarieven in Box 1

Belastingschijven in 2024

De belastingschijven in 2024 veranderen iets. De grens van schijf 2 wordt per 2024 opgerekt van € 73.031 naar € 75.624, waardoor u later 49,5% belasting gaat betalen. Verder betaalt u volgend jaar iets meer belasting in de eerste schijf, namelijk 36,97% in plaats van 36,93%. Een overzicht van de tarieven vindt u hieronder (de tarieven van 2023 staan tussen haakjes).
Belastbaar inkomen meer dan maar niet meer dan Tarief 2024 voor AOW Tarief 2024 na AOW
1e schijf € 0 € 38.139 (€ 37.149) 36,97% (36,93%) 19,07% (19,03%)
2e schijf € 38.139 (€ 37.149) € 75.624 (€ 73.031) 36,97% (36,93%) 36,97% (36,93%)
3e schijf € 75.624 (€ 73.031) € - 49,50% 49,50%

Arbeidskorting

Arbeidskorting

Arbeidskorting is een heffingskorting voor mensen in loondienst en zelfstandig ondernemers. Deze korting wordt afgetrokken van het bedrag dat u betaalt aan inkomstenbelasting en de premie Zvw (Zorgverzekeringswet).

Arbeidskorting wordt verhoogd

In 2024 wordt deze arbeidskorting met € 115 verhoogd voor werkenden met een inkomen tussen € 23.000 en € 37.000. Dat betekent dat deze groep per saldo minder inkomstenbelasting betaalt.
AOW leeftijd en toekomst pensioenen

AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd hangt af van de levensverwachting. Bent u geboren na 30 september 1961? Dan is uw AOW-leeftijd nog niet bekend. Maar deze is minimaal 67 jaar en 3 maanden. De AOW-leeftijd is 5 jaar van tevoren bekend en verloopt nu als volgt:
  • 2023: 66 jaar en en zeven maanden;
  • 2024 - 2027: 67 jaar;
  • 2028: 67 jaar en drie maanden.

Op deze pagina kunt u uw verwachte AOW-leeftijd berekenen:
AOW-leeftijd berekenen

Toekomst pensioenen

Veel maatregelen rondom pensioenen vloeien voort uit het pensioenakkoord. In dit akkoord zijn ook afspraken gemaakt over de vernieuwing van het pensioenstelsel, een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen en een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd.
Meer informatie
Nieuw box-3 stelsel voor belasting op vermogen

Onredelijk

De belasting in Box 3 staat al jaren ter discussie. De belasting werd als zeer onredelijk ervaren, omdat er met rendementen gerekend moest worden, die in werkelijkheid amper gerealiseerd werden.

Nieuw box 3 stelsel

Het nieuwe box 3-stelsel is op zijn vroegst in 2027 haalbaar. De Belastingdienst gaat dan uit van het werkelijke rendement op spaargeld, schulden en beleggingen.

Overbrugging

Tot de invoering van het nieuwe stelsel geldt een overbruggingsperiode.
  • Er wordt in deze periode uitgegaan van de werkelijke verdeling tussen spaargeld, schulden en beleggingen.
  • Het belastingtarief wordt jaarlijks verhoogd. In 2023 is het belastingtarief 32%, in 2024 is dat 34% (zou eigenlijk 33% zijn).
  • Begin 2024 stelt de Belastingdienst de percentages die u moet gebruiken om uw rendement te berekenen (forfaitair rendement) voor 2023 definitief vast. Op dit moment geldt voor banktegoeden een percentage van 0,36%, voor schulden een percentage van -2,57% en voor overige bezittingen (beleggingen) een percentage van 6,17%.
  • Het heffingvrij vermogen in box 3 (dit is het vermogen waarover geen belasting betaald hoeft te worden) bedraagt € 57.000 (of € 114.000 met fiscaal partner).

Belastingvrij schenken voor eigen woning

Schenking voor eigen woning

Sinds dit jaar is "de jubelton" afgeschaft en is het bedrag van de vrijstelling fors verlaagd.
Meer informatie


Sparen voor uw toekomstig inkomen met belastingvoordeel

Met een lijfrenteverzekering, bankspaarrekening of beleggingsrekening kunt u met belastingvoordeel investeren in uw inkomen voor later.



Deze berichten zijn misschien ook interessant voor u